De oorsprong

De oorsprong van het terrazzo werk ligt in een ver verleden. Bij de mozaëeken. Al meer dan 1000 jaar geleden, werden mozaïeken gemaakt. In een door Chaldeeërs, 1600 jaar V Chr. gebouwd paleis in Warda, trof men reeds wandversieringen aan in mozaïek. In alle eeuwen daarna is deze vorm van versiering toegepast. Zo zijn er bewijzen gevonden dat de mozaïektechniek al werd toegepast in het Hellenistische tijdperk rond de 4e eeuw voor Chr. ter versiering van wanden en vloeren.

Heden ten dagen zijn de muziekwerken van Chartago, Pompei en Palermo grote toeristische trekpleisters. Duidelijk is, dat de Romeinen deze techniek over alle windstreken hebben verspreid. In publieke gebouwen, ook in hun koloniën maakten zij vloeren van stukjes natuursteen. Zij beschikte nog niet over erg goede bindmiddelen. Waardoor de stukjes groter moesten zijn dan tegenwoordig het geval is.

Dat rond 400 na Chr. de Byzantijnse kunst als hoogtepunt van "ambachtelijk kunnen" wordt aangemerkt, wordt door de wereldberoemde mozaïeken van Ravenna bewezen. Hoewel men destijds nog steeds geen goed bindmiddel bezat, had men de techniekvan het hakken van de steentjes zo verbeterd deze beter aansloten en daardoor op hun plaats bleven. Deze techniek werd in die periode ook bekend in de Arabische wereld, waarna men mozaïek werk in de islamitische kunst ging toepassen. Men maakte bijvoorbeeld mozaïektegels, die bestonden uit stenenstrippen waar een bindmiddel tussen werd gegoten. In dat bindmiddel drukte men glas en steentjes.

Uit dit procédé ontstond eeuwen later in Italië het terrazzo werk